วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551

บทที่ 1

นวัตกรรมการศึกษา

...บทเรียนโปรแกรมต้องเรียบเรียงข้อคำถามให้เกี่ยวข้องกับคำอธิบายทำไว้ก่อนและคำถามข้อต่อไปก็ต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องก่อนหน้าเสมอพื้นฐานทางจิตวิทยาของบทเรียนโปรแกรมเป็นทฤษฎีแนวพฤติกรรมน้อมที่สำคัญ คือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขของธอร์นไดต์ โดยใช้ข้อความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองและการเสริมแรง

...ลักษณะของบทเรียนโปรแกรมการแบ่งชั้นการเรียนรู้เป็นหน่วยย่อยๆ เรียงจากน้อยไปยากเปิดโอกาสให้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างกระฉับกระเฉงให้ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนของตนอย่างทันทีทันใดให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนเป็นระยะๆ

ประเภทของบทเรียนโปรแกรมแบ่งเป็น 2 ประเภท
...1 แบบเส้นตรง ผู้เรียนทุกคนเรียนผ่านกรอบของบทเรียนทุกรอบ
...2 แบบสาขา ผู้เรียนแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเรียนผ่านเรียนผ่านทุกกรอบชุดการสอน คือ การวางแผนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อต่างๆร่วมกัน ทฤษฎีที่ก่อให้เกิดชุดการสอน คือ

...1 การใช้สื่อประสม คือ การจัดระบบการผลิตสื่อการสอนหลายอย่างมาผสมผสานกันอย่างเหมาะสมเพื่อใช้สอนในเนื้อหาบทเรียนเดียวกัน
...2 การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เป็นวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรมเป็นกลุ่มควบคู่ไปด้วย
...3 การใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาจัดสภาพในการเรียนรู้มีลักษณะสำคัญคือ....ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง

ประเภทของชุดการสอน
...แบ่งเป็น 3 ประเภทคือชุดการสอนประกอบคำบรรยาย เป็นชุดการสอนสำหรับให้ครูใช้ประกอบการบรรยายชุดการสอนแบบกลุ่มเล็กหรือชุดการสอนศูนย์การเรียน ใช้ประกอบกิจกรรมของผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆชุดการสอนรายบุคคล ใช้สำหรับให้ผู้เรียนด้วยตนเองตามความสะดวกและความสนใจของตนเอง

องค์ประกอบของชุดการสอน
...คำชี้แจง
...จุดมุ่งหมาย
...การประเมินผลเบื้องต้น
...รายการเนื้อหาวิชาและสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
...การกำหนดกิจกรรม
...การประเมินผลขั้นสุดท้าย

ศูนย์การเรียน
...คือ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากโปรแกรมการเรียนรู้ซึ่งจัดไว้ในรูปชุดการเรียนการสอนประเภทของศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนในห้องเรียนศูนย์การเรียนเอกเทศศูนย์การเรียนสำหรับครูศูนย์วิชาการศูนย์การเรียนชุมชนการสอนแบบจุลภาค คือ การสอนในสถาณการณ์จำลองห้องเรียนง่ายๆ เป็นการสอนที่มุ่งฝึกทักษะเฉพาะในการสอนหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบจุลภาคการเสริมแรงการรับรู้ผลย้อนกลับการฝึกซ้ำหลายๆการถ่ายโอนการเรียนรู้ทักษะการสอนแบบจุลภาคทักษะสำหรับครูเป็นศูนย์กลางทักษะสำหรับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางขั้นตอนของการสอนแบบจุลภาค

...1.ขั้นศึกษาทักษะที่ต้องการฝึกขั้นเลือกเนื้อหาและวางแผนการสอนขั้นสอนขั้นวิเคราะห์ผลการสอนขั้นตัดสินใจขั้นจบกระบวนการสอนหรือวางแผนเตรียมการสอนอีกเพื่อทดลองสอนกับนักเรียนกลุ่มอื่นการสอนเป็นคณะเป็นวิธีดำเนินการสอนแบบที่เน้นการใช้บุคลากรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยจัดให้ครูตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันวางแผนวัตถุประสงค์ของการสอนเป็นคณะปรับปรุงประสิทธิภาพของการสอนส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยมีเวลาให้ผู้เรียนมากแก้ปัญหาจำนวนนักเรียนในห้องเรียนส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆแก้ปัญหาความไม่ยุติรูปแบบของการสอนเป็นคณะแบบมีผู้นำคณะแบบไม่มีผู้นำคณะแบบครูพี่เลี้ยงวิธีการดำเนินการสอนเป็นคณะการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ความคิดรวบยอดการสอนเป็นกลุ่มเล็กการค้นคว้าด้วยตนเอง